For more information about the International Conference on health and human rights please click on this link.

Để biết thêm thông tin liên quan đến Hội Nghị Quốc tế về Sức khỏe và Nhân quyền xin nhấn vào liên kết này